غزل

2020-11-07

شیخه دا یو درسره نه منمه

چی به بدلون په لر او بر کی راځی

 

چیرته چی سری لوپټی ووینمه

پښتنی جونی می نظر کی راځی

 

په دومره ظلم یی خوا یخه نه شوه

تغیر به کله دی کافر کی راځی

 

زه ورته ټکنده غرمه کی ناست یم

هغه ګودر ته مازیګر کی راځی

 

چی هر څه وایم،  او هر څه لیکمه

دجانان نوم دهر څه سر کی راځی

 

له غمه ټوله شپه شوګیر کومه

درانه خوبونه په سحر کی راځی

 

دکلی پیغلی یی خبری کړلی

ټکور وطن ته په اختر کی راځی