غزل

2020-09-21

ته راته خانده چی زخمونه می جوړ شوی نـــــــه دی

دزړه په سر دا پر هرونه می حوړ شـــــــــوی نــــه دی

 

 

تر هغو خانده چی راټولی کړم ټـــــــوټــــــی دزړ ګی

وربل دی خور کړه غزلونه می جوړ شــــــــوی نه دی

 

 

بنګړی دی مه شرنګوه ياره چی خبر نه شــی څــوک

ستا په څنګل خواږه خوبونه می جوړ شوی نــه دی

 

 

لږ صبر وکړه چی دغم کيسه مــــــــی ډيــــــــره پاتی

په خوله دوصل څو سوالونه می جوړ شوی نه دی

 

 

ستا دخورو زلفو کوڅی دی چری لنډی نــــــه شی

خير که دهجر ما ښامونه می جوړ شوی نــــــه دی

 

 

دزړه ټکور دی يم دمينی ناکردو کـــــــی ګـــــــوره

په مخ داوښکو سيلابونه می جوړ شوی نـــه دی