غزل

2020-09-21

تا نه وه که مانه وه خــــــو ورانه شوه

داد حق خبره کـــــول ګــــــرانه شــــوه

 

خدا یه دی وطن کې ولې هر څــــه نه

وينه دانسان څومره ارزانه شـــــــــو ه

 

خدايږو غورځویيمو دمرګ کندې ته

دا قافلـــــــه کــــــــوم لوري را وانه شوه

 

عقله دېزخمي زخمي وطن کـــــې نن

لوبــــــه دمــــــر ګي ډيره اسانـــــه شوه

 

ستا دغم په جيل کې می دحـــــق چغه

پورتــــه ان دظلم تر اسمــــانه شـــــوه

 

چـــا وې دهجرت غمونه ولـــې خوری

ما وې ماتــــه پيښه له جانانه شــــــوه