غزل

2020-11-06

اننګي دى سره ګلونه شاترينى

ګلابونه ګلابونه شاترينى

 

ستا پرمخ دبى وسي نښي ښکاريږى

ارمانونه ارمانونه شاتريرينى

 

ما داستا په نوم په سرو وينو ليکلي

کتابونه کتابونه شاتريني

 

په وطن باندى مى هره ورځ تيريږى

قيامتونه قيامتونه  شاترينى

 

زنده ګي ديوه پښتون اواره څه وى

عذابونه عذابونه شاتريني

 

نه يې ستا نه يې زما زړګي ټکورکړو

په اور وسوه داشعرونه شاتريني