غزل

2020-11-07

زه چى درشم جانانه ځان ويده کړى

څه ګناه شوى له مانه ځان ويده کړى

 

خپله ووايى چى راشه خو چى درشم

تندى تريو کړى او ناجاڼه ځان ويده کړى

 

زه چى ستا په رضا هره رضاوکړم

ته بيا هم شى بدګومانه ځان ويده کړى

 

زما سترګى ستا له غمه نه پټيږى

ته بيا دومره په اسانه ځان ويده کړى

 

ښه مى وينى ښه مى ګورى خو چى ولى

مخ دى واړوى ناځوانه ځان ويده کړى

 

زه ټکور ټکور غزلى درته وايم

لا خپه شى پريشانه ځان ويده کړى

 

زه غوږ غوږ شمه چى اوس به راته وايى

ته ټکوره غزل خوا نه ځان ويده کړى