غزل

2020-11-06

که همدغه میخانه همدغه جام وی

نو زما دی ورته سل ځلی سلام وي

 

دجانان غمونو دومره په عذاب کړم

چی لحد کی به می مړی په ارام وی

 

دکابل خاوره خو راوړی چی یی ښکل کړم

چی پری ایښی به قدم زما ګلفام وی

 

دشهید وطن شهید حسن ته ژاړم

غم لړلی یی سحر او هم ما ښام وی

 

په دیدن پسی یی نن سبا مړ کیږی

که تړلی یار په خپلو شون‌ډو لام وی

 

تر هغی پوری به خپل وطن ته نه ځم

چی واکمن په کی همدا ملا امام وی