ځواب

2020-11-06

دیوه شاعرملګری له ګیلی وروسته

 

چا راته ووی تیلیفون کی

چی مزی دی وکړی

لندن کی اوسی او روپی به ګټی

موږه دلته هره ورځ مړه کیږو لعنتی جګړه ده

موږدلته هره ورځ ورکیږواجنبی جګړه ده

ما وی:

خبره دی په ګل بدله

داخو منم لندن کی اوسمه

مزی می وکړی

له لعنتی جګړی نه لری یمه

دجنګ له سری لمبی نه لری یمه

خو

دلته هم اور دی پری سوزیږو موږه

دلته کرارکرار مړه کیږو موږه

تا اوریدلی خو به وی او که نه

موږه دسروزرو قفس کی بند یو

موږه دژوند په هرنفس کی بندیو

منم دغلته لعنتی جګړه ده

ومنه دلته هم ذهنی جګړه ده

موږه کرارکرار مړه کیږو 

 دلته 

پردی وطن دی او ورکیږو دلته

که چیری سوال زما قبلیږی وایم

اول دی روس او امریکا ورکه شی

وروسته دی چین او برتانیا ورکه شی

ګرانه ګرانه

خبره دی په ګل بدله 

موږ هم په کور داجنبی مړه کیږو

ګرانه والله  چی تدریجی مړه کیږو