غزل

2020-09-21

هاغه ده ګلونو نه تاوه شوه راتا وه شـــــــــــوه

بيامی دزخمونو نه تاوه شوه راتــــــــاوه شوه

 

جار دميکدی نه شم تنده پری مــــــــــاته کړم

اوښکه می جامونو نه تاوه شوه راتاوه شــوه

 

ښکاری نن يی بيا په زړه ډير ډير وريدلی يم

ورانو قدمونو نه تاوه شوه راتــــــاوه شــــــوه

 

عشقه دا زما دزړه دا بی باکه کــــــوکـــــه نن

ستا دمحلونو نه تاوه شـــــــوه راتاوه شـــــوه

 

پورته می ګوګل نه شوه ســوی دجنون چغه

وخته ددردونو نه تاوه شـــــــــوه راتاوه شوه

 

نن يی دراتلو دعده وګوره تـــــــر ســـــره کړه

څيری ګريوانونو نه تاوه شوه راتـــــاوه شوه

 

ستا دښکلی مخ رڼا مل شوه قافــــــــلی سره

تورو ماښامونو نه تاوه شوه راتـــــــاوه شوه

 

هغه می دزړه ارمان هغه سادګی ميــــــــــنه

بيا می ارما نونو نه تاوه شوه راتــــاوه شـوه

 

راغلله ټکور به شی دا دبيــــــلــــتانــــه زخم

سوو پرهرونو نه تاوه شوه راتــــــاوه شـــوه