داشنا غم

2020-09-21

غم دی اشنا راځنی کـــــــــم نــــــــــــــه شی

ورک دی دښايسته ستر ګو ديدن نه شی

 

 

واوره ليونتوب کی مينـــــــه ډيـــــــره ده

دا ليونی فکر می دی سم نــــــــــه شــــی

 

 

اوښکی چی راځی نو سلګی مه وهــــــه

ګوره چی زخمی زړه می ملهم نه شـــــی

 

شمعی ته بليږه زه سوزيـــــــــږمـــــــــــــه

پريږده چی خبر می پری صنم نـــه شـی

 

 

ووايه ريباره دومـــــــــــــــره ووايـــــــــه

کور دارزوګانو می برهم نــــــــــه شـی

 

 

عشقه دا بيلتون دی هسی نه مــــــــنم

زړه چی پری زما قلم قلم نــــــه شـــــی

 

 

مه ستايه ټکوره حسن مه ستـــــايـــه

جوړ راته دغم له پاسه غم نـــــــه شی