غزل

2020-11-06

دومره مرمی دومره بمونه دا له کومه کیږی

دومره ځانمرګی واسکټونه دا له کومه کیږی

 

دا مورلری  بچی لری او که لری یی نوبیا

چی ورانوی پردی کورونه دا له کومه کیږی

 

نه دماشوم په مرګ خفه دی نه دځوان او زاړه

داسی له کاڼو نه سخت زړونه دا له کومه کیږي

 

باداره تا خو راته ویلی چی جنت ته به ځی

داسی اسانه جنتونه دا له کومه کیږی

 

دا که روا که ناروا وی نو یو حد خو لری

چی نه ختمیږی دا جنګونه دا له کومه کیږی

 

بیګا یوی پیغلی له بلی نه پوښتنه وکړه؟ 

دغه ټکورټکورشعرونه دا له کومه کیږی