غزل

2020-09-21

څوځلي می وران شو سر په سر کلی

توره شپه کې ګير شو د سحر کلــــی

 

ډير مې ګريوانونه پکې وشکــــــول

جوړ نه شو اشنا ستــــــا دنظر کــــلی

 

پـــرې بــــه می لا ډیر پکې سرونه شي

زه کــــــه جــــــوړوم دا لر او بـــــر کلی

 

ای خورو ورو که چرته يـــــو نه شـــــــــو

وران به شي زموږ د يو ســـــفر کلـــــــی

 

اوس په کې اغزي راټـــو کيدلـــي دی

څــــــه شـــــو دګلـــــــونو دمحشر کلی

 

ضـــــد يې دی نيولې دپښتون په څير

اخلــي بــــدل اخلــــي دلته هــــــر کلــی

 

دا کــــوم بې انصافه کړو په وينو سور

دا خـــــو ‌ؤ پخــــــــوا د يــــــــو ټبر کلــی