غزل

2020-11-06

زه  چي له تانه لري  شوې  يمه

ايله په ژوند باندی پوي شوي يمه

 

تاسره يوځای ښکاريدم وړوکي

تانه چی بيل شومه لوي شوي يمه

 

ورته که شونډي سترګې ستايم بيا هم

هغه (زه)نه شو زه (دي)شوي يمه

 

ظلم که خپل او که پردې کړی دي

زه پري زره زره توي شوي يمه

 

ټکور ټکوروه په کابل کي چی وه

لندن کی ډير بې اسري شوي يمه