غزل

2020-11-06

هم زه خرابه یم هم ته خرابه

دزنده ګی می شول هر څه خرابه

 

نورو   ته ولی ملامته وایو 

موږ، يو له کوره له کاله خرابه

 

زما  وطن ته چا ښیری کړی دی 

چی هم یی ورځ ده اهم  يي شپه خرابه

 

هغی ته ووایه چی رادی شی نور

دیدن ته تږی یو پراته  خرابه

 

اختربه راشی خو زموږه پری څه

لاس مو په وینو دی لاسره خرابه

 

عمر می تیر شو خو ټکور نه شولو

زخم دزړه می شو لا ښه خرابه