غزل

2020-09-21

سبـــــا سبــــا وعــــدو تــــــــــه کـــــله خــــانــــــدم کله ژاړم

دې ســــــختــــو شیبــــــــو ته کــــــله خـــــانــــدم کله ژاړم

دبیلتــــــون ګړې شــــوې سختې نه تیریږي نه سمیـــــږي

دغــــــو ورځــو دغو شپـــــو ته کله خـــــاندم کلــــــه ژاړم
دسحـــــــــــر غـــوندې موسکا دې دتيارو لمن کړه ټوله
 ستـــــا دمــــــــخ بلـــــو ډيـــــوو ته کلـــــه خانــدم کله ژاړم
 دميلمــــــــه غوندې نظر دې پـــه وفا بانــــدې شکي کړم
خپلو سوو اميدو تـــــه کلــــه خـــــانــــــدم کلـــــــه ژاړ م
 زما وږې وږې ستر ګې په ليــــدو دې مړی نـــــه شـــــــوې
ستا دګل غوندې ککو ته کلـــــه ژاړم کلــــه خــانـــــــدم
 دتيارو غوندې په زړه می راخــــورې شــــي تـــــوره کړی
دې خورو زلفو کمـــــڅو ته کلــــــه ژاړم کلـــــه خانـــــدم
خدايږ و بيا به کله راشي چې ګوګل مې پرې ټکور کړم
هســـــې اوس خپلــــــــو زخمــــو ته کله ژاړم کلــه خاندم