دروغ

2020-09-21

ستا دچم او ستا دکلي
ماشومان دي که لويان دي
زما پل په کاڼو ولي
اوس له ويرې او له ډاره
ستا ديدن کولې نه شم
تش دشونډو په سرهم زه
دا ستا نوم اخستې نه شم
ستا دتورو اوږدو زلفو
زه صفت کولې نه شم
اوس نو دا راته دروغ ښکاري
چی دا ځنې ځنې وايي
مينه سر نه تيريدل دي
مينه اور کې سوزيدل دي