د ښاغلي افضل تګور شعرونه

د ښاغلي افضل تګور شعرونه

ښا غلي افضل ټکور د ننگرهار د کوز کونړ په ولسوالۍ کې نړى ته راغلى دى . لومړنۍ زده کړې يې د خپل کلي په ښوونځي کې وکړې او د سيد جمال الدين ليسه يې پاى ته ورسوله . بيايې دننگرهار پوهنتون دانجينرى پوهنځى پاى ته ورساوه او دافغانستان دليکوالو په ټولنه کې يې لس دوولس کاله کار وکړ. څه موده يې د انيس دورځپاڼې ادبي پاڼه چلوله . دراډيو افغانستان د ادبي خپرونو لپاره يې ليکنې کړې دي، څيړنيزې مقالې يې ليکلې دي او د شعرونو کتابونه يې چاپ شوي دي.
د ښاغلي ټکور دغه اثار چاپ شوي دي.
ښکالو دپسرلو.
پرهرونه ټکرونه.
يوداغ يو ټکور.
همداشان د افضل ټکور په زيار او اهتمام دغه کتابونه هم له چاپه وتلي دي.
دا ليکوال او دا څيرې:
پدې کتاب کې د٩٠ تنو شاعرانو پيژندگولي ده چې په ٥٠٠ مخونو کې دبيهقي خپرندويه موسسې چاپ کړى دى.
د نظر غشي. د شاعر رحمت شاه سايل د شعرونو ټولگه ده چې د قومونو او قبايلو چارو وزارت خپور کړى دى.
د هسک پيغله چې د استاد بينوا شعرونه يې پکې راټول کړي دي او د ليکوالو ټولنې چاپ کړى د ى. افضل ټکور دادى شپږ اووه کاله په هالنډ کې تيرکړل او اوس په لندن کې اوسيږي. واده يې کړى دى او څلور لوڼې لري.