د ماضي عشق

2020-09-21

اشنا دا ستا د ماضي عشق له زوره
زه له خوندو د ننني ووتم

عشقه دا ستا د رنګينو جهان ته
خالي راغلى وم خالي ووتم

١٣٦٧/٤/٢١