کاڼو ونه ژړلې

2020-09-21

عشق د هوس په لمبو
د مستو کــاڼو د خندا په څپو
د تــېزابــونو د اورونو ژرنده
تاوه راتاوه کړه د درد په وينو
او د اميد د ګلو موسک نظر يې
د غم پر ليکه په اور واړاوه راواړاوه د حسن په زور
خو کاڼو ونه ژړل
لاهسې خاندي له خندا نه شنه دي
د عــشق لـــمــبو کـې اميدونه کري
زړو د اغــزيـــو کــــې ګلـــونـــه کري
د خوږې مينې د ښکلا په اميد
د سرو سکروټو سره تخمونه کري.
١٣٦٧/١/١