د جنګ باج

2020-09-21

ارمان د اوښکو نازولو وخوړ
لکه موسکى شبنم چې ګلو وخوړ

ددې ګلاب ګلاب وطن حسن مې
څه هم پرديو څه هم خپلو وخوړ

چاته لمبه لمبه احساس وښيم
وطن زموږه نابللو وخوړ

څه بې پښتو شول پښتانه د وختو
باج د جنګونو ترې مغولو وخوړ

يو اسمعيل په دغه لوى کلي کې
نيم نازولو او نيم ښکلو وخوړ.
١٣٦٧ل کال