لېوني

2020-09-21

د عشق نظر نه شول لمبه لېوني
تورو تيارو کې شول ډيوه لېوني

ميکدې خود د زهد اور کې ناڅي
په کې دېره نه دي هغه لېوني

دا چې بې درېغه پرې قدم ږدې اشنا!
کلي کې نه شته دي سوچه لېوني

د عشق په تور يې په دار مه ځړوئ
کله کوي چاته سجده لېوني

زموږ په کور به لمبې بلې وي لا
تر څو چې پاتې وي دا (دوه) لېوني.

١٣٦٧/٥/٢٦