د اسرافيل شپېلۍ

2020-09-21

د اورنيو اغزو زړه کې ښکلا چېرته لګي
د سوو شونډو په لمبو کې خندا چېرته لګي

زما د زړه د پرهرونو سره او شنه ګلونه
ستا د خمارو زلفو ول کې اشنا چېرته لګي

منم احساس مې د اورونو زړو کې ګل ټوکوي
خو ستا د بزم رنګينيو کې دا چېرته لګي

خانده په کړس مې د تڼاکو شونډو ليکو باندې
د خوږلنيو په محفل کې ګدا چېرته لګي

د اسرافيل د شپېلۍ غږ ورته راورسېده
د پښتنو سپېره وطن کې رڼا چېرته لګي

خود ستا دمينې د رنګينې کوڅې ګوټ ته نه ځم
د ميو ډنډ کې د سرو اوښکو ځلا چېرته لګي.

١٣٦٧/٧/١١