سوى ګودر

2020-09-21

سترګو اوترو ورته هېڅ ونه وې
د زړه سندرو ورته هېڅ ونه وې

لويه څپه د اوبو راغلله پرې
د اور بڅرو ورته هېڅ ونه وې

هغوى زموږه وينې تويې کړلې
زموږ ملګرو ورته هېڅ ونه وې

تېره لمبه شوه د پرديو دلته
زموږ لښکرو ورته هېڅ ونه وې

نظر مې ښکل کړې خوږې شونډې د يار
لمبو شکرو ورته هېڅ ونه وې

د ليلا ګانو ګودر وسوځېده
خو سرببرو ورته هېڅ ونه وې

اخر يې ښکل کړ اسمعيل په شونډو
د چا خبرو ورته هېڅ ونه وې.

١٣٦٧ل کال د سلواغې مياشت