ارمان

2020-09-21

څومره شتمن یمه ارمـــــــــان لــــــــرمـه
په یو جهان کې بل جــــهان لـــــــــرمــــه
وجود مې تور زړه کې مې سپینه رڼــا
ســـــــوی بــــــــلال یــــمه اذان لـــــرمــــه
د مینې غـــــم د مېنې غــــــــــم را روان
زړه کې هوجره ورته د خــــــان لـــــــرمه
اوس لا هم هیــــــــله د ژونـــــدون لرمه
اوس هم کوم ستوری په اسمان لرمه
د ښکلو تاب نه لرم ، ګــــــرم نــــه یمه
ساده انسان یمه شیطان لـــــــرمــــــــه
قسم پر خدای نوره ګنــــاه نه لـــــــــرم
ګناه مې دا ده چې ایـــــــــمان لــــــرمه