د سيند په منځ کې

2020-09-21

چې د نن پر زلفو وټومبم ګلان کتار کتار
لکه شنه چې پسرلي کړم پر بيابان کتار کتار

دا خوږې خوږې خبرې دا خوږې وعدې مې خيال کې
ټوکوي د جنت حورې او غلمان کتار کتار

پس له مرګه به زموږه يوه ورځ همداسې راشي
درېدلې به وي دار ته رهبران کتار کتار

څه اولې مينې وسو څه خوږې يارانې دود کړو
اوس ولاړ د سيند په منځ کې پښېمان کتار کتار

بس همدا د ساده ګانو د سندرو غزل وايه
چې ترې وځي هره ورځې هوښياران کتار کتار.

١٣٦٩ل کال د وري مياشت