مټکور

2020-09-21

زه د ارمان لپاره
لکه د جوارو دانه
د اور بټۍ کې
د ازمون په ګوتو
په مينه مينه
په اور واوښتم راواوښتلم
خود لمبو له تاوه
سپينه پولۍ نه شولم
او د خوږې مينې
د عشق له زوره
د اور لمبو کې
مټکور پاتې شوم.

١٣٦٥/١١/٣