ستوري لمرونه

2020-09-21

 

د جانانه شنه خندا مې بيـــــــــــــا لـــــــــــه کومه لوري راځي
د غزل اوښـــــــــــــــکو کـــــــــــــــې مې بيا د غزل توري راځي
دلته هر غم قدم په خــــــــيال ږدي بيا ښـــــــــکلا لــــــــــټوي
د تلې ښار دی غم هوښيار دی سودا ګــــــــوري راځـــــــــي
د شعر ميــــــــوه مې زيـــــــــــړبخنه ده بــــــــازار نـــــــه لري
د ژونــــــــــــــــد په هــــــر فصل مې ډول ډول سيوري راځي
بيا تللی سپين امـــــام د قــــــــــاف د  ځنګـــــــــلونو ديو ته
زموږ د اوښکو هيلې بيا پــــــــــه هغـــــــو پــــــلوري راځي
زړه کې مې ګرځي يوه ګـــــــــــرمـــــه شان وږمه د پښتو
د قلم نــــــــوکي تـــــــه مــــــــــــې ټول ټکي سرزوري راځي
بيا مې د زړه ارمان مسکی شې بيا شې مړاوی غوندې
چاوې وطن ته دې لمرونه چـــــا وې ستـــــــــــوري راځي