اوښکه او خندا

2020-09-21

زه اوښکه اوښکه شم پر مخ راشمه
ته ټول هوس شې او بيا وموسېږې
زه اسوېلى شمه د سوو هيلو
ته په نڅا شې او کړس کړس وخاندې
نو زما و ستا يارانه نه شي سره
ځکه چې اوښکې خندا نه جوړېږي.