ارام سمندر ته

2020-09-21

ولې غلى او ارام يې
ته خبر يې چې څه وشول او څه کېږي
د نړۍ په وچو غرونو، سپېرو دښتو، ځنګلو کې؟
ته خبر يې چې څه اوري
د اسمان له ګرېوانه نه
د بېوسه روح پر مينو؟
ته خبر يې چې ټول ژوي
يو د بل د ژوند په بيه د ژوندون شېبې رانيسي؟
ته خبر يې د وحشت د پاچايانو
واکمني دقاف له غرونو ان زموږ تر کوره رسي؟
ته خبر يې چې زموږ د کلي خوا کې
هره ورځې د کارغانو ډلې ډلې
د وګړو پر سينو باندې ټونګې کړي؟
که نور هم غواړې همداسې:
چې ماران او څمڅرې دې
د سيسيو بچي وخوري
او پر سمه لويه لار دې
د لېوانو کاروانونه
د شپنو په رمو ګډ شي
که نور هم غواړې همداسې
چې بيا هم روحي وګړي
د چا مينې ته اور ورکړي
د چار روح کړي تيږو لاندې؟
نو که داسې نه وي خو ځه
تر پېړيو زغم نه وروسته
په څلور کونجه دنيا کې
د توپان نغمه خوره کړه
چې نړۍ له بوى شي پاکه
او شي ړنګه پاچاهي د ځناورو، ګنهکارو هوسونو
او څو تنه بېګناه به
شي سپاره د نوح بېړۍ کې.