مړاوي اننګي

2020-09-21

ژوند سوزېدلو نهيلۍ نه توېدلې اوښکې
د چا د مينو جنازو کې څڅېدلې اوښکې

شهيد و تاسو نه که هلته چا پوښتنه وکړه!
ورته به وايئ چې وطن کې بهېدلې اوښکې

خدايه د ستا له ترحم او له پېرزو مننه
نورې دې واخله دا ډالۍ دا رالېږلې اوښکې


څومره ښه ښکاري هلته ستا د موسکو شونډو خندا
دلته په مړاوو اننګو کې ځلېدلې اوښکې

خود به د رب له عواطفو نه ګيله کومه
هلته خنداوې دلته ولې رسېدلې اوښکې

ګوره احساسه هغه کور کلى يوازې نه کړې
چې ګرېوانو کې يې ټول عمر ګرځېدلې اوښکې