غزل

2020-09-21

د تورخم په پو له تړلو دروازو ته یو ناهیلی ماشوم اوشهید


زه لکه دا خپل بیرغ شپا نه غيږ کې نیولی یم
ټو ل لمبه لمبه یمه خپل غره غیږ کې نیولی یم

زه د تو رخم بندې د روازې سلګۍ سلګۍ شومه
زه ټپې ما شوم یمه نیکه غیږ کې نیولې یم

وروره ستا چې لار کې جنازه ولاړه پا تې وه
زه د بیلتون کرښې بیلتا نه غیږ کې نیو لی یم

زه لکه د لوړې جلغو زی بد رنګو ویشتې یم
غره نه غور ځید لی او کمره غیږ کې نیو لی یم

1395-2-22 کابل