غزل

2020-09-21

 تو ر و سترګو په ما خپل کا رونه ورا ن کړه

یو د ید ن ته مې نن سل کا رو نه ورا ن کړه

یو د یدن به د یا ر وه شې یا ونه شې
په دې تمه مې هر ځل کا ر ونه و ران کړه

تا چې ز لفو ته څنډ و رکه نه دې و کړه
ستا یوې با نې مې تل کا رو نه و را ن کړه

غر یبۍ کې مې د ښمن یې تشه لا سه
څه مې خپله څه مې بل کا رونه وران کړه

با بر ز یه امتحا ن کې پا تی ر اغلی
بې ز ړه تو ب مې په دا ځل کا رونه وران کړه

 1394-12- 10