غزل

2020-09-21

 

په خپل و طن په د ر سره وی که غریبی نه و ی جا نا نه

ستا په څنګله به ا و د ه وی که غریبی نه و ی جانا نه


په و رکو لا رو د رنه ځم تصویر مې کرښې نه کړ ی

زه به لتا بیل شوی نه و ی که غریبی نه و ی جا نا نه


په خپل وطن نیمه ډ وډ ۍ خوره پا چا هی د ه ګرانه

د اختر شپې به په کا له و ی که غریبی نه و ی جا نا نه


ا وس د اشې شپه نه شته ا رامه چې ما خوب کړی و ی

دې شوګیر و کې به مې څه و ی که غریبی نه وی جانانه


هلته شینوا رې عزیزان به په ما ټول ر ا ټو ل و ی

ټولې قیصې به مې په ز ړه وی که غریبی نه و ی جانانه


با برز ی تا نن د دې وخت یاران یو یو هیرو ې

د زړه له رنځه به اوس ښه وی که غریبی نه و ی جانانه