غزل

2020-09-21

 څوک دې نشته د پو ښتنې مسا فره مجبور مه شې

خنګه ناست یې لاس تر زنې مسافره مجنور مه سې

په ا غز نو دیوا لونو په لمبو لمبو راغلې
ګریوان څیرې تر لمنې مسافره مجبو ر مه شې

مور دې جا ر شه نا زولیه مخ دې ټول په لوګو تو ر دې
ستا څا در جامې خیر نې مسا فره مجبو ر مه شې

خوب دې ورک دي مسافره د وطن تصویر ته ژاړې
بیا به کله شې لید نې مسا قره مجبو ر مه شې

بابرزي ته هم یا د یږي پخوانی کلې د خټو 
د وطن کا ڼې او ونې مساقره مجبو ر مه شې