غزل

2020-09-21

 د ځو رید لو او درد ید لو میا ند و عاطفې غږ چې د هیواد بهر اروپا-امریکا ته یې دزړه ټوټې تللې


ز ه د خونې و ره کې په ژ ړ ا در ته ولا ړه یم
ته ځې په سفر زه په د وعا د رته ولا ړه یم

ځوا نه ته چې لاړې ا وس مې خا و ره لمن نه پریږدې
خاورې ته به څه ویم بینو ا د رته و لا ړه یم

ز ړه به زما وچوی که په تا چیرته لاس پورته شې
زه د عا طفې ډ که دنیا د رته و لا ړه یم

ځو یه د زامنو او د مو ر ګر انښت همد اسې وې
ځکه په سلګو سلګو پنا ه د رته و لا ړه یم

بیر ته په خیر ر اشې د کشتۍ نه روغ را اووځې
زه د د ریا بونو نه ا خو ا د رته ولا ړه یم

خدای دې با برزیه مونږ په خپله خاوره شته کاندې
زه په سخته ورځ د مو ر و ینا د رته ولا ړه یم

کابل 1394/9/29