غزل

2020-09-21

څوک په ز ما مخې ته څه ود ریږ ې

جا نا ن چې ما سر ه د ز ړ ه و د ریږې


ز ړ ه مې خبرو پسې ځې او را ځې

لکه ر وا نې ا وبه نه و د ریږ ی


د یا رپه څنګ کې ټوله ورځ پاتې شوم

نورې دې شپې زما په پله ودریږی


د لمر روستۍ سلګۍ هم ما غوندی دې

د ځنکد ن په وخت په غره ودریږ ې


و لسوا کۍ ته دې بیا ملا وتړې

د چا سره چې پښتا نه و د ریږې


د جا نا ن نو م لکه بللې میلمه

با برزی سم د زړه په وره ود ریږی


کا بل 1394/9/26