کرکټ

2020-09-21

 بریا بریا د ا فغا نا نو

سلام سلام په با تو را نو
ځا ر د کر کټ له ا تلانو
ا فغانستان ا فغانستا ن کو ر د با زا نو

د غه مو نښه د برې د ه د ملیتو ښکلې و رو رې ده
ز لمو ګټلې هر ه سیالي ده
ز ما او ستا په د وعا ګا نو

ا فغا نستا ن د نړۍ سیال شو عا لي عا لي زمونږ مو رال شو
بیرغ ر پا ند زړه مو خوشحال شو
ځلا نده ستو رې شۍ ځو انا نو

ستاسو بریا ډ ګر سا تونکو جرت پکا ر نوپ اچوو نکو
همت کو ۍ ای تو پ وهو ونکو
کپ د سیالۍ خپل کۍ با زانو

ا تلولي راوړۍ وطن ته مبارکي وایم هر تن ته
زه مو ولاړه یم دید ن ته
په سر لوړ ۍ راشۍ زمریا نو