غزل

2020-09-21

څه حا لا ت ا و مجبوري سړی بد رنګ کې

د ا بد ر نګه غر یبي سړی بد ر نګ کې

په د ې خپله خا وره نیمه ډ و ډ ۍ ښه ده
پر د ې ملک کې مز د وري سړ ی بد رنګ کې

ر وغ ګر یو ان به دې په بده ورځ تار تار شې
د ا کچکو ل او ملنګي سړی بد ر نګ کې

بیا د کلې بد ۍ ښا ر ته پسې را شې
شې محتاجه تر بکني سړی ید رنګ کې

نا هیلې کله د ملکه سړی و رک کړ ې
شې بې څو که پر د یسي سړی بد رنګ کې

با بر زیه د ځو انۍ رنګو نه تو یې شې
چې په ژ وند کې بې وسي سړی بدرنګ کې

1394-12-19