غزل

2021-02-21

لږ خو بوموځه تر خونده نه ماتیږي

دواړه پښې خو به دې ژونده نه ماتیږي

 

ته چې نه یې په انځور دې هیڅ هم نه شي

د اوبو په تصویر تنده نه ماتیږي

 

دا نفرت به د یار زړه کې ایره نه شي

دا غنم په دغه ژرنده نه ماتیږي

 

زړه شي مات مګر پناه له ټولو خلکو

آینې غوندې څرګنده نه ماتیږي .