غزل

2021-02-21

یو، یو مې له څنګه بېلېدل یاران

دې د مرګ بلا رانه خوړل یاران

 

تللي د باور تر منزل لا ندي

ستړي مګر ډېر شول په مزل یاران

 

زه هره رشته کې بیخي ډېر لرم

ګران راته تر ټولو د غزل یاران

 

څومره رقیبان به یار پالي تر شا

څومره ډېر اغزي به وي د ګل یاران؟

 

پاتې د سختۍ غلبېل کې یو نشو

چاڼ مې کړل هنره! مکمل یاران