غزل

2021-02-21

بس که ډېر و ، او که کم یې کړمه مات 

د بایللې مینې غم یې کړمه مات 

 

د شهید لالي ادې مړه په ژړا

د بچي د سترګو نم یې کړمه مات 

 

 ضرورت د ژوند انبار مې په اوږو

په ډنډر لکه غنم یې کړمه مات 

 

حق حیران یم چې ادا یې کړم کوم پور

هم یې درد راکړ ، او هم یې کړمه مات