غزل

2021-02-21

نه څه جوړ دي ؛ نه څه سم ، چې زه هم یمه په غم

هیلې نه اخلي قدم ، چې زه هم یمه په غم

 

ویل یې ولې نه راځې ؟ بې له تا یمه په درد

ورته ومې کړو قسم ، چې زه هم یمه په غم

 

ژونده ! اوف په دا شیبو ، لکه بار مې په اوږو

لکه غر په سر دې وړم ، چې زه هم یمه په غم

 

عشقه ! څه وشو په تا ؟ چې مې داو کړله دنیا

مخکې نه لرم تورتم ، چې زه هم یمه په غم 

 

خه ته وایه ، سړی څنګ مایوسي نه کړي احساس

څوک په هیڅ مرور هم ، چې زه هم یمه په غم

 

په سلګو کې ما وی ځې ؟ لکه مات مې پریږدوې

ویل یې ستا څه وکړم غم ، چې زه هم یمه په غم