غزل

2021-02-21

له بې پروا صنم نه هېر، خراب يم

په اوسني حالت کې ډېر، خراب يم

 

نصيبه! ته بيخي زما په رقم...

نصيبه! زه دا ستا په څېر، خراب يم

 

د ژوند دلارې د سفر څه پوښتې؟

په هر قدم ترېنه راتېر، خراب يم

 

زړه چې زخمي زخمي و ډېر ښه ومه

زه د دې زخم په کوشېر، خراب يم

 

مخکې لدې چې زه راونيسم ژوند

هنره! زه ژوند کړم راګېر، خراب يم