غزل

2021-02-21

له دنيا شه خو، دومره ډېر بېل له دنيا نشې

احساس دې مړ دى چې د بل په درد ژړا نشې

 

ما ډېر کوښښ وکړو خو ما، څه لار وه نه مونده

ته داسې کار وکړه، چې نور مې ياد ته را نشې

 

د زندګۍ تيارې به نور په څه روښانه شي؟

چې ځان وه نه سېځې پخپله چې رڼا نشې

 

په ځان خوړو شي، هره چاره ترېنه پاتې شي

د عِشق درده، ته خو چا لره پيدا نشې

 

په هره هيله به دې خپله خاورې واړوې

د هيڅ به هم نشې هنره چې زما نشې