غزل

2021-01-26

د ژوندون له طنازۍ ځیګر څېرلی

یم له دې دغلبازۍ ځیګر څېرلی

 

له اوبو ګوټ د شرابو په شوق وکړم

د بدن له ناسازۍ ځیګر څېرلی

 

د میږي په دود له ځانه درنې وړمه

زه له دې یکه تازۍ ځیګر څېرلی

 

چې غلام یې د هر ناز کړمه نیاز دی

څوک به وي له بې نیازۍ ځیګر څېرلی

 

حماقت دی په ځان لوبې د بل سود ته

فدا تل له جانبازۍ ځیګر څېرلی