غزل

2021-01-26

په هر زړه خېژولې دي پولۍ بې ننګه جنګ

له درد سره پاللې دي خپلوۍ بې ننګه جنګ

 

نه تمه د طلوع، نه انتظار شته د غروب

کړې دومره بې باوره زندګۍ بې ننګه جنګ

 

طاووس پکې ذلیل دی او ټپوس پکې باتور

اوس نرخ ټاکي د ننګ او بې ننګۍ بې ننګه جنګ

 

هر قوم پیرو د امن، هر سړی د ژوند په خوا

پښتون ته تاوه کړې ده لکۍ بې ننګه جنګ

 

دا خلک د اتڼ وو، د ټپو وو او د ډهول

فدا اوس رواج کړي نعت خوانۍ بې ننګه جنګ