غزل

2021-01-26

زه په هېچا پسې هم نه کوم ماتم صنمې

زه شرابي یم ماته مات دی همېش غم صنمې

 

عاقلې مه چېړه په هوش کې د جنون خبرې

لا ماښام شته لا ماسخوتن لا صبحدم صنمې

 

د ارواښادو یاد به تل وي په طبله او باجه

مړي یادېږي د لیمو په یو خورد نم صنمې

 

ته هم سهار یې زما هم مې یې ماښام د ژوندون

ستا په سرو شونډو تورو سترګو مې قسم صنمې

 

ته جنتي معجون د خپلو شونډو مه سپموه

فدا راوړی کباب زړه له جهنم صنمې