غزل

2021-01-26

یو چې د زلفو نڅول غواړې له زړه یې غواړې

بل چې زما زړه قتلول غواړې له زړه یې غواړې

 

ستا په دروغو کې دا یو ټکی رښتیا منمه

ته چې زما دوکه کول غواړې له زړه یې غواړې

 

دا چې هجران کې ته تنګېږې هغه خدای خبر دی

خو چې وصال کې تنګول غواړې له زړه یې غواړې

 

یار؛ د توبو په ماتولو کې تل زړه نا زړه یې

خو د وعدو چې ماتول غواړې له زړه یې غواړې

 

د بل د نه ازار له وجې په خلوت مین شوې

فدا چې ځان ازارول غواړې له زړه یې غواړې