غزل

2021-01-26

ستړی له غزلو یم، ستړی له سندرو یم

ستړی یم له جام و می، ستړی له وزرو یم

 

چاته سړی ووايي، څوک له جنګه ستړي دي؟

ستړی له زاریو یم، ستړی له خبرو یم

 

هر غر دی سنګر سنګر، هر کلی د جنګ اډه

ستړی له چناره یم، ستړی له نښترو یم

 

څوک که زما حال پوښتي، دوه ټکيه ځواب لرم

ستړی له ټوپکو یم، ستړی له خنجرو یم

 

رنګ دې شه پیکه فدا، مست دې مه شه نور قلم

ستړی یم له جام و می، ستړی له دلبرو یم