غزل

2021-01-26

د منصبونو لالچونو قامتونه ړنګ کړل

د سرمایې توفان د مینې منارونه ړنګ کړل

 

څو مقدسو کلیمو مو ګلکڅونه لوټ کړل

څو مقدسو کتابونو جنتونه ړنک کړل

 

د رابطو په نوم عصري ټېکنالوجۍ له مونږه

د روابطو خوږلنۍ او ارزښتونه ړنګ کړل

 

د قامپالنې په دې تنګه حلقه ناستو خلکو

د پرمختګ په نوم د مخکې تللو پلونه ړنګ کړل

 

د چا چې زر سېلابه وینه هم په کار وه فدا

مونږ یې وروستی تمځای که ډېر یې وطنونه ړنګ کړل