غزل

2021-01-26

ما وې پیاله که پوره ډکه شي بهتره به وي

وې الوته دې که په ځمکه شي بهتره به وي

 

ما وې ښه نه ده چې په زړه مېخونه ټک وهمه

وې که دا شی د باد بڼکه شي بهتره به وي

 

ما وې ښه نه ده چې ټول ژوند شي یو ماښام د وصال

وې زندګي که لا چابکه شي بهتره به وي

 

ما وې ښه نه ده چې دې لا ټینګه کړم زړه سپک کړمه

وې دا سېنه مې که لږ سپکه شي بهتره به وي

 

ما وې ښه نه ده چې فدا شي سپېلنی درته ټول

وې د لوګو کېسه که ورکه شي بهتره به وي